داستان آروماه

من عارفه روحانى هستم، بنیانگذار و مدیرعامل آروماه.

الان که دارم این متن رو مىنویسم، هنوز آروماه کامل نشده و دارم با عشق این کلمات رو درباره داستان خودم و اینکه چه اتفاقى افتاد که آروماه متولد شد مىنویسم.

و خوشحالم از اینکه شما به این صفحه رسیدید و دارید این کلمات رو میخونید. معلوم نیست چند ماه و یا چند سال از شروع کار آروماه گذشته! ولى مىدونم که بینهایت خوشحالم که توى این صفحه هستید. (قلب)

خیلى دوست دارم حالا که تا اینجا اومدید حتما این فیلم رو ببینید.

این داستان کاملا واقعى است!